ÅRSMØTE 2023

Innkalling til årsmøte i Gjøvik Håndballklubb
Torsdag 12.april kl 18 i Campus
Dagsorden:
1.Konstituering
a. Åpning
b. Navneopprop
c. Godkjenning av innkalling
d. Godkjenning av dagsorden/saksliste
e. Valg av møteledelse
f. Valg av møtesekretær
g. Valg av to til underskriving av protokoll
2. Godkjenning av årsmelding 2022
3. Godkjenning av revidert årsregnskap for 2022
4. Innkomne saker
5. Budsjett for 2023
6. Valg
Dersom noen har saker som ønskes behandlet på årsmøtet må dette sendes styret (styreleder@gjovikhk.no) senest fire uker før årsmøtet avholdes.
Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid i forkant av årsmøtet og vi vil oppfordre alle som kunne tenke seg et verv i klubben om å melde sin interesse. Klubben har mange aktive foreldre i ulike verv og vi vil gjerne ha med fler.
Øvrige dokumenter deles 2 uker før årsmøtet: Årsmelding 2022 Valgkomiteens innstilling Regnskap 2022 Balanse pr 31122022 Budsjett 2023
VEL MØTT
Hilsen styret i Gjøvik Håndballklubb